Nie każdy nowo budowany dom można podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Inwestor, kupując działkę pod budowę swojego przyszłego domu, niestety nie zawsze ma do dyspozycji teren skanalizowany. W takiej sytuacji zawsze pojawia się pytanie co zrobić i jakie rozwiązanie wybrać by skutecznie, bezpiecznie i tanio pozbyć się kłopotliwych nieczystości. Najpopularniejszym rozwiązaniem, na które decydują się Inwestorzy, jest budowa szamba. Coraz większą popularność zyskuje bardziej ekologiczne i jak pokazują liczne analizy także ekonomiczne rozwiązanie jakim jest budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szambo to bezodpływowy zbiornik przeznaczony na gromadzenie nieczystości, który należy okresowo opróżniać. Jest to nadal najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Najistotniejszą cechą zbiornika jest jego szczelność, gwarantuje ona bezpieczeństwo naszego środowiska.

Przydomowe oczyszczalnie to układ najczęściej złożony z osadnika oraz drenażu rozsączającego w którym rozkładają się zanieczyszczenia do prostych związków mineralnych niegroźnych dla środowiska. Oczyszczalnia jest tak skonstruowana, aby procesy w niej zachodzące były intensywne i prowadziły do jak największego stopnia oczyszczania.

Na przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3/ dobę (w oczyszczalniach dla domów jednorodzinnych wynosi ona zwykle do 1,5 m3/dobę) nie jest wymagane pozwolenie na budowę – wystarczy zamiar budowy zgłosić w starostwie powiatowym. Oczyszczalnie ścieków o większej przepustowości oraz szamba bez względu na pojemność wymagają pozwolenia na budowę. Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nie dopuszcza wykonania przydomowej oczyszczalni czy szamba. Dzieje się tak wtedy, gdy na danym terenie istnieje zewnętrzna sieć kanalizacyjna lub gdy planowane jest jej wykonanie w najbliższym czasie. W takim przypadku urząd wyjątkowo zgadza się na wykonanie szamba, do czasu zrealizowania kanalizacji zbiorczej.

Jeśli znamy już wymagania prawne stawiane przydomowym oczyszczalnią ścieków (do 7,5 m3/dobę) i zdecydujemy się na ich budowę, to należy przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Trzeba do niego dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz ewentualnie (jeśli urząd tego wymaga) rysunki techniczne. Budowę można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia, jeżeli urząd nie zgłosi sprzeciwu, a jednocześnie nie później niż 2 lata od daty zgłoszenia.

Jak usytuować szambo lub oczyszczalnię ścieków

Osadnik gnilny może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjną co najmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tym budynku. W przeciwnym razie odległość osadnika od budynku musi wynosić min. 5m.

Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni lub szamba

Istnieje wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków: niektóre wymagają sporej powierzchni działki, w innych istotny jest poziom wód gruntowych. Wybierając rodzaj oczyszczalni, musimy uwzględnić warunki panujące na działce. Należy wybrać ten rodzaj oczyszczania, który najlepiej sprawdzi się w naszym konkretnym przypadku, będzie najtańszy w budowie i najmniej kłopotliwy w późniejszej eksploatacji.

Najważniejsze parametry doboru oczyszczalni ścieków

Określenia wymagają:

Przepustowość oczyszczalni

Liczba użytkowników wpływa na ilość dopływających do oczyszczalni ścieków, im większy dopływ ścieków tym oczyszczalnia musi być większa. Wielkość oczyszczani określa jej przepustowość w m3/dobę.

Wielkość oczyszczalni

Należy pamiętać, że nie rozpatrujemy samego obiektu oczyszczającego. Obiekt oczyszczający musi być odsunięty, o określone w przepisach odległości od innych obiektów na działce.

Rodzaj gruntu na działce

Jeśli jest przepuszczalny to można w nim rozsączyć ścieki układem drenów, w przeciwnym wypadku trzeba by się zastanowić nad wymianą gruntu na dobrze przepuszczalny lub zastosować inny typ oczyszczalni np. oczyszczalni ze złożem biologicznym.

Poziom wód gruntowych

Należy zachować minimalną wymaganą odległość od poziomu wód gruntowych min 1,5 m tak by drenaż rozsączający działał poprawnie i był bezpieczny dla środowiska.

Odbiornik oczyszczonych ścieków

Można odprowadzić je do gruntu stosując drenaż rozsączający czy rowu melioracyjnego.

Wylot kanalizacji z budynku

Należy określić głębokość wypływu ścieków z budynku, która ma znaczenie dla właściwego odprowadzenia ścieków (grawitacyjne, z wykorzystaniem małej przepompowni)

Rodzaje oczyszczalni ścieków:

  • Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym
  • Oczyszczalnia ze złożem biologicznym
  • Bioreaktor z osadem czynnym
  • Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym
  • Oczyszczające krążenie – Fitoreaktor

Wybór rodzaju szamba wydaje się być prostszy, gdyż można go wykonać na każdej działce niezależnie od panujących na niej warunków gruntowo-wodnych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za instalacją szamba jest fakt, że jest ono rozwiązaniem tańszym i prostym w montażu. Należy jednak pamiętać o kosztach późniejszej jego eksploatacji. Pojemność zbiornika zależy od ilości stałych mieszkańców domu, zwykle stosuje się szamba o pojemności od 8-10 m3, które wystarczają na gromadzenie ścieków z 2-3 tygodni (dla 4 osobowej rodziny).
Zbiornik wykonuje się na placu budowy z betonowych kręgów, cegieł, żelbetu lub kupuje się gotowy, np.: betonowy lub z tworzywa sztucznego.

Koszty wykonania i eksploatacji

Wykonanie oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym to koszt rzędu 6 000 – 8 000 zł, przy kosztach rocznej eksploatacji od 250 – 450 zł.
Dla porównania koszt wykonania oczyszczalni ze złożem biologicznych kształtuje się na poziomie 6 500 – 11 500 zł
Koszt szamba to około 4 000 – 6 000 zł przy miesięcznym koszcie wywozu nieczystości min. 150 zł (1 800 zł rocznie).