Jakie są znane usługi budowlane?

Budownictwo to nie tylko budowa, remont czy rozbiórka, ale także roboty ziemne takie jak wykopy, które są jedną z najczęściej spotykanych form robót ziemnych.

Wytyczanie robót ziemnych

Wykonanie wykopu poprzedza jego wytyczenie. Wytyczanie wykopów, nazywane też zakładaniem osnowy geodezyjnej wykopu dzieli się na:
– powierzchniowe, związane ze wznoszeniem budynków i budowli zwartych (tyczeniem obrysu budynku, np. wykop pod fundamenty) lub niwelacją terenu (siatka pomiarowa);
– liniowe, związane z budową dróg i tras instalacji podziemnych (tyczenie osi jezdni, wzorniki pochylenia skarp etc.).
Kolejną pracą wykonywaną przed przystąpieniem do wykopu jest przedmiarowanie, czyli pomiar robót w jednostkach miary (m2 lub m3 w przypadku wykopu) zależnych od rodzaju wykonywanych prac. Procedurę tę powinny poprzedzać klasyfikacje wykopów i gruntów oraz określenie sposobu zabezpieczenia ścian wykopów.

Trwałość wykopu

Nie wszystkie wykopy będące robotami ziemnymi pozostają jako rezultat ludzkiej ingerencji w ukształtowanie terenu. W zależności od potrzeb, dla których wykonuje się wykop oraz ich trwałości, wykopy dzieli się na:
– tymczasowe, np. fundamentowe, kiedy w przestrzeń wykopu wbudowany zostanie obiekt, a reszta ulega likwidacji,
– trwałe, np. na trasie budowy linii kolejowej czy autostrady.

Uszczelnianie mieszkań

Wśród znanych usług budowlanych wyszczególnie się również uszczelnianie mieszkań. Dlaczego jest to istotne? Każdy z nas chce posiadać ciepłe i dobrze utrzymane mieszkanie. Właściwe uszczelnianie jest niezbędne, aby zabezpieczyć domostwo przed wilgocią, która może doprowadzić do powstawania różnego typu bakterii np. pleśni lub grzybów. Jest cała masa firm budowlanych szerząca usługi z danego zakresu.

Narzędzia stosowane do wykopów

W zależności od konkretnego przypadku, do wykopów stosuje się narzędzia:
– ręczne, takie jak łopata, rydel, szufla, oskard, łom czy młot pneumatyczny – przy gruntach rozluźnionych, mało spoistych oraz niewielkiego obmiaru robót,
– mechaniczne, wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego takiego jak koparki (z łyżką przedsiębierną zagarniającą materiał w kierunku „od koparki”, podsiębierną zagarniającą materiał w kierunku „do koparki” i chwytakiem), spycharki czy zgarniarki oraz w przypadku dużego obmiaru robót.

Pozostałe